nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 Latest news:
Årsmøtet utsatt på ubestemt tid
26th of March 2021 2:27 PM
...
» Read more..

Årsmelding for Nordland Ærfugllag 2019
(2021/Mar/09)
Ærfugl blir skremt av båter
(2020/Jan/29)
Årsmelding Nordland Ærfugllag 2018
(2019/Nov/09)

» More news..


You are visitor
nr 150 224
since 29. okt. 2011

Latest news
Årsmøte 2013 Referat

Årsmøtet 2013 for Nordland Ærfugllag ble arrangert på Torghatten Kurs & Feriesenter, 11.oktober. Lagets 10 år ble markert med en fin middag etter møtet.

By: Kari Wærum, Thursday 13th of February 2014 04:27 PM,
Last updated: Thursday 13th of February 2014 04:38 PM
Share  
 

Ærfugllaget hadde søkt midler fra Stiftelsen Vegaøyan verdensarv for å markere jubileet litt ekstra. 19 medlemmer deltok på møtet.

Kari Wærum ble valgt til ordstyrer (assistert av styreleder Ina Andreassen) og referent.

Bjørnar Nilsen gjennomgikk viktige deler av ærfugllagets historie gjennom 10 år – tema som har vært oppe til drøfting og tiltak som er blitt gjennomført: Ærfuglvokterkurs, ærfuglkonferanse, etablering av egen nettside, utvidelse av medlemstallet, kontakt med ærfuglvenner og –voktere, for eksempel i Nord-Trøndelag. Flere tema er fortsatt svært aktuelle: predatorbekjempelse, problemer knyttet til vern av bl.a. oter og ørn, kursplaner, rekruttering.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Årsmeldinga for 2012 ble vedtatt (se vedlegg).

Planer for lagets virksomhet for neste årsmøteperiode:

Oppgradering og mer aktiv redaksjon av lagets nettside, med bl.a.

a) info om dyner. Navn på dyneprodusenter (med telefon, post- og e-postadresser), faste størrelser og priser skal være tilgjengelig for alle som besøker sida.

b) forbedring av designet, med flere fargerike fotografier inn på sidene.

Arbeidet med å få trykt opp funksjonelle dynelapper må fortsette – selv om det har vist seg vanskelig å finne rett produsent. Styret pålegges å finne en løsning snarest. KW tar nå kontakt med bedrifter som jobber med silketrykk.

Det skal lages en NÆL-brosjyre med info om laget, generell info om ærfugl, dun og dyner, navn på dyneprodusenter, ferdselsregler i dunværene etc. Ina Andreassen sendte rundt en dummy som ble godt mottatt. Designer for brosjyren er NÆL-medlem Astrid Andreassen, Brønnøysund.

Medlem Jann Sandøy, Nesna / Træna påpekte tidligere vansker med å komme i kontakt med laget. Styret skal få på plass en oppgradert medlemsliste med så mye adresseinfo som mulig (e-post etc.) og alltid svare på henvendelser. Sekretær KW gjennomfører i løpet av november en ringerunde til medlemmene.

Fellingstillatelse for oter: Laget bør ta opp med miljøvernavdelinga i Nordland fylkeskommune og Miljødirektoratet at dagens mulighet for å få dispensasjon fra vern for oter, ikke er tilstrekkelig. Dagens regler bygger på en feiloppfatning – at oteren yngler bare en gang i året, når den faktisk yngler også etter at fellingstillatelse kan gis.

I kommuner med ærfugldrift, må vern av ærfuglen prioriteres framfor vern av ørn og oter, og bekjempelse av predatorer må avkriminaliseres.

Laget går inn for at selve lovverket endres, ikke bare reglene for forvaltning av vernet.

I samråd med ærfuglvoktere utarbeider KW brev til Nfk og MD.

Fisketuristenes ferdsel i dunværene: Laget går inn for å starte en opplysningskampanje rettet mot fiske- og fritidsbåter, gjennom NÆL, Stiftelsen Vegaøyan verdensarv, kommunene. Laget skal drøfte videre om det bør utarbeides egne oppslagstavler med oppfordringen ”Kjør sakte – fugler i farvannet”.

Kasserer Knut Karlsen har ønsket å fratre, og Bjørnar Nilsen har på styrets oppfordring gått gjennom siste års regnskap. Regnskapet godkjent.

Valg av styre: Leder Ina Andreassen ønsker ikke å fortsette i vervet eller sitte i styret. Ingen har sagt seg villig til å stille som ny lederkandidat, og det påligger altså det nye styret evt. å velge en leder. Laget vedtok å endre vedtektene, slik at ny leder velges for to år, i likhet med styremedlemmer.

Det nye styret ble valgt ved akklamasjon:

Styremedlemmer:

Snefrid Jakobsen (2 år), Stig Sømhovd, Sigurd Reløy (begge 1 år igjen)

Kasserer: Bjørnar Nilsen (2 år)

Sekretær: Kari Wærum (2 år)

Revisorer: Inga Næss og Kjell Grimsø (begge valgt for 1 år)

Valgkomite: Kjell Grimsø (1 år igjen) og Astrid Andreassen

 

Ærfuglvokterne rapporterte under middagen fra de forskjellige dunværene. Snefrid Jakobsen takket restaurantsjef Wayne Ward for nydelig mat og flott service.

VEGA 11. – 18. oktober 2013

Kari Wærum, referent
- More news..
- Home..
 
 
It took 0.5617 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by AdminPanel(PHP) 6.0.2.3
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved