nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Nordland Ærfugllag
 
Latest news:
Årsmøte i Selvær 2022
26th of March 2023 3:53 PM
Nordland Ærfugllag Årsmøte i Selvær 2022....
» Read more..

PROTOKOLL ÅRSMØTE FOR 2021
(2022/Nov/22)
Innkalling til årsmøte 2020 og 2021
(2022/Aug/18)
Årsmelding for Nordland ærfugllag 2021
(2022/Aug/18)

» More news..


You are visitor nr 174 347
since 29. okt. 2011

Latest news
PROTOKOLL ÅRSMØTE FOR 2021

 
By: Anita Santi, Tuesday 22nd of November 2022 11:06 PM
 
 
 

S E L V Æ R 14. S E P T E M B E R 2022

 

TILSTEDE , Jann og Mary Sandøy , Lillian Evertsen , Snefrid Jakbsen og Øystein Ludvigsen , Erna Nilsen, Herdis og Sigurd Reløy, Gerd jakobsen , Eivind Hansen og Eva Næsgaard , Kjell Grimsø .

 

SAKLISTE :

1 Åpning

2 Godkjenning av møteinnkallingen og sakliste . Valg av en til å skrive under protokollen sammen med referent.

3 Valg av møteleder og referent

4 Årsmelding

5 Regnskap

6 Valg

7 Innkomne saker  

 

SAK 1 ÅPNING Herdis ønsket velkommen til Selvær og årsmøte for 2022 og oversikt over året 2022 sålangt.

 

SAK 2 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN OG SAKLISTA.

VALG AV EN TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Møteinnkallingen og saklista ble godkjent.

Lillian ble valgt til å underskrive protokollen sammen med referentene.

 

SAK 3 VALG MØTELEDER OG REFERENTER

Herdis ble valgt til møteleder og Snefrid og Kjell ble valgt til referenter.

 

SAK 4 Å R S M E L D I N G

Herdis leste årsmeldingen.

Under ordskifte kom det bekymring hos medlemmene sammen med alle som legger tilrette for ærfuglene og høster dun. Store nedganger i alle sjøfuglbestandene og vi ser at det i nesten alle sjøområder er mindre mat. Det er årlige variasjoner , men ingen områder har mattilgang som for tiår siden. Flere fortalte om reir som var forlatt av e-a like før eggene skulle klekkes. Var hun så mager at hun forlot reiret for å berge sitt eget liv?

Taretrålingen bekymrer, særlig der det for få år siden var tareørken. Og langs kysten er det mindre tang i flomålet uten at noen kan fortelle hvorfor ? Der det er tang og tare lever mange arter som «spiser og blir spist « . Dette artsmangfoldet er viktig for livet i havet og sjøfuglene.

 

SAK 5 ÅRSREGNSKAPET

Regnskapet for 2021 og til i august for 2022 ble redegjort for av Kjell.

Året 2021 var det lite møtevirksomhet og bare medlemskontingenter som kom inn, 8.800. Ved årets slutt sto det kroner 42.089,97 i banken.

P R O T O K O L L Å R S M Ø T E T F O R 2021

 

- 2 -

 

FORTSETTELSE , SAK 5 REGNSKAP

Regnskapet pr 24. august 2022. Laget fikk levert 1000 hefter om ærfuglene til utdeling på turiststeder , butikker og skoler o.l. Det kostet 11.994. Bankinnskuddet pr. 24. august var kroner 32.851,59.

Begge disse regnskapene ble revidert og funnet i orden.

 

K o n t i n g e n t ; Medlem 200 . Familie 300

 

SAK 6 V A L G

Herdis leste opp et brev fra valgkomiteen. Det var en liste over sittende styre, Leder Herdis , nestleder Jann , kasserer Kjell , sekretær Live , styremedlem Laila, vara til styret Snefrid og Torill .

Ingen var spurt om å overta som leder etter at Herdis ba om avløsing .

Årsmøtet drøftet situasjonen og telefon ble brukt for å kontakte personer som som ble nevnt. De som skulle velges skulle gi sitt samtykke.

 

Dette er det nye styret , og alle ble valgt enstemmig :

Leder: Eva Næsgaard

Nestleder: Herdis Reløy

Sekretær :Anita Santi

Kasserer: Kjell Grimsø

Styremedlem :Jann Sandøy

Vara til styret: Siv Flæsen Almenndingen og Laila Edvardsen

 

Valgkomite: Astrid Andreassen og Snefrid Jakobsen

Revisor: Knut I. Karlsen

 

M Ø T E T S L U T T

 

Snefrid jakobsen __________________

Kjell Grimsø __________________

Lillian Evertsen ___________________
- More news..
- Home..
 
 
 
 
It took 0.5598 seconds to load this page.
Copyright 20©11 eiderducks.no - All rights reserved
Design and layout: Balto Media & Design
System: VegaDesign.net
Nordland Ærfugllag
Reg.nr: NO 987 988 681 MVA

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved